Hamburger menu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI KATALOGOWANIA

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi katalogowania (Usługa), przez TFB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000499144, NIP: 6762474679, REGON: 123048916 za pośrednictwem Serwisu zlokalizowanego pod adresem: https://funnelstar.io/.
 2. Świadczenie Usługi odbywa się za pomocą Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu Funnelstar.
 3. W przypadku rozbieżności w postanowieniach nin. Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Funnelstar, pierwszeństwo mają postanowienia nin. Regulaminu.
 4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą następują w formie elektronicznej, poprzez adres email Usługodawcy: info@funnelstar.io. W przypadku zmiany adresu email lub sposobu kontaktu wskazanego w Regulaminie Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę e-mailowo na adres podany przez Usługobiorcę przy procesie zamówienia Usługi.
 5. Usługobiorca poprzez złożenie zamówienia na Usługę opisaną w niniejszym Regulaminie w sposób przewidziany w Regulaminie, potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem i Regulaminem Serwisu Funnelstar oraz, że akceptuje jego postanowienia. Złożenie zamówienia i zapłata za Usługę stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), zwana dalej u.ś.u.d.e.

§1 Definicje

 1. Panel Usługobiorcy – indywidualnie przypisane dla danego Usługobiorcy konto w Serwisie umożliwiające mu czynności administracyjne związane z Usługą, a to m.in.: / 1. Usługa katalogowania / Usługa Pakiet katalogowania / Kurs Generowania Ruchu + Katalogowanie – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy pomocy portalu Funnelstar opisane w §2.
 2. Konsument- osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Artykuły - teksty, mogą również zawierać zdjęcia i grafiki, mapy z adresem firmy które jako całość stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których Usługodawca uzyskał tytuł prawny umożliwiający mu dysponowanie nimi, a które związane są z działalnością gospodarczą, aktywnością w Internecie Usługobiorcy.
 4. Okres testowy – okres 7 dni, w ciągu których Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Usługą, za obniżoną ceną. Każdy Usługobiorca może tylko raz skorzystać z Okresu testowego przewidzianego dla Usługi.
 5. Zaplecze – zbiór stron internetowych zbudowanych przez Usługodawcę i utrzymywanych na jego serwerach służących do wstawiania Artykułów z linkami do stron Usługobiorcy.
 6. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://funnelstar.io/ lub innymi adresami w domenie funellstar.io.
 7. Regulamin- nin. regulamin opisujący warunki i zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi katalogowania / Pakiet Kurs Generowania Ruchu + katalogowanie.
 8. Regulamin Serwisu Funnelstar/ Regulamin ogólny- regulamin określający rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy pomocy Serwisu.
 9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Umowa/ Umowa o świadczenie Usług - umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 11. Usługobiorca- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca- TFB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000499144, NIP: 6762474679, REGON: 123048916.
 13. Użytkownik- każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług oferowanych w Serwisie.

§2 Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem

 1. Usługodawca, w oparciu o nin. Regulamin świadczy Usługobiorcom płatną Usługę katalogowania.
 2. Usługa obejmuje następujące czynności: a) dodanie 10 Artykułów miesięcznie na stronach należących do Usługodawcy z 3 linkami (2 linki tekstowe i 1 link w formie obrazu) prowadzącymi do strony Usługobiorcy.

II. Postanowienia szczególne

§3 Wymagania techniczne

 1. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca, oprócz wymagań określonych w Regulaminie ogólnym, winien fakultatywnie posiadać nr telefonu komórkowego, na który (obok na podany adres e-mail) otrzyma login oraz hasło do indywidualnego Panelu Usługobiorcy w Serwisie.

§4 Proces zamówienia Usługi Katalogowania

 1. Użytkownik chcąc zamówić Usługę winien: a) wybrać w Serwisie opcję „kup teraz”; b) uzupełnić swoje dane osobowe w ramach formularza; c) zaakceptować Regulamin; d) nacisnąć ikonę ,,zamów i zapłać”; e) dokonać opłaty za Okres testowy danej Usługi;.
 2. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dochodzi w chwili spełnienia przez Usługobiorcę wszystkich czynności opisanych w ust.1.
 3. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust.1 Usługodawca udostępnia Usługobiorcy login i hasło do Panelu Usługobiorcy, przesyłając je na podany przez Usługobiorcę adres email i numer telefonu (o ile został podany podczas zamówienia Usługi).
 4. Panel Usługobiorcy zostaje automatycznie aktywowany po dokonaniu czynności opisanych w ust.1 przez Usługobiorcę lub w przypadku awarii systemu lub problemów technicznych, po dokonaniu aktywacji ręcznej przez Usługodawcę najdalej w ciągu 3 dni roboczych.
 5. Pierwszy dostęp do Panelu Usługobiorcy jest zapewniony przy użyciu loginu i hasła otrzymanego w sposób określony w ust. 3 powyżej. W dalszej kolejności Usługobiorca może zmieniać te dane przy użyciu funkcjonalności w Panelu Usługobiorcy.

§5 Proces świadczenia Usługi Katalogowania

 1. Usługobiorca po zamówieniu Usługi, zgodnie z par. 4 powyżej, otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail link do materiałów opisujących proces katalogowania, tj. w jaki dokładnie sposób świadczona jest usługa. Usługobiorca winien zapoznać się z otrzymanymi materiałami oraz wypełnić i wysłać udostępnioną przez Usługodawcę ankietę poprzez e-mail, co jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia Usługi katalogowania.
 2. W przypadku braku wypełnienia i odesłania ankiety, o której mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca przypomni jednorazowo o konieczności jej wypełnienia wysyłając w tym celu wiadomość e-mail.
 3. Najdalej w terminie do 30 dni od dnia dokonania pierwszej miesięcznej opłaty za Usługę, o czym mowa w par. 11 ust. 1 oraz otrzymania przez Usługodawcę wypełnionej ankiety, Usługodawca uruchamia Usługę katalogowania w postaci umieszczania Artykułów w Zapleczu. W dalszych okresach miesięcznych Usługodawca umieszcza kolejne Artykuły w Zapleczu w ilości wynikającej z zawartej Umowy.

§6 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca podczas procesu zamawiania Usługi podaje swoje prawdziwe oraz aktualne dane.
 2. W przypadku zmiany danych w trakcie trwania umowy Usługobiorca niezwłocznie informuje o tym fakcie Usługodawcę w sposób opisany w §14.
 3. Usługobiorca powierza Usługodawcy uruchomienie i zarządzanie Usługą katalogowania, a Usługodawca przy powyższych czynnościach uwzględnia informacje otrzymane – zgodnie z par. 5 ust. 1.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą celem realizacji Usługi, w szczególności do wypełnienia ankiety o której mowa w par. 5 ust. 1 oraz udzielania, w razie potrzeby, dalszych informacji.
 5. Usługobiorca nie ma wpływu na treść tworzonych na potrzeby realizacji Usługi katalogowanie Artykułów następnie umieszczanych w Zapleczu. Usługobiorca nie ma możliwości udostępniania w Internecie linków do publikowanych Artykułów.
 6. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Usługobiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy o świadczenie Usług.

§7 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w sposób należyty wynikający z profesjonalnego charakteru świadczenia usług tego rodzaju.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi katalogowania z uwzględnieniem danych oraz informacji przekazanych przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca nie będzie publikował w Artykułach, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 powyżej, a które składają się na Usługę katalogowania, treści, co do których istnieje uzasadniona wątpliwość zgodności z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, normami społecznymi i obyczajowymi.
 4. Usługodawca będzie umieszczać co miesiąc w Panelu Usługobiorcy raport z linkami do Artykułów, które zostały stworzone na potrzeby świadczonej Usługi i umieszczone w Zapleczu.
 5. Usługodawca ma prawo wprowadzić bezterminową blokadę Panelu Usługobiorcy w przypadku gdy: a) Usługodawca ustali, że podczas procesu zamawiania Usługi opisanym w §4 Usługobiorca podał nieprawdziwe dane, b) Usługobiorca zalega z zapłatą za świadczenie Usługi za co najmniej jeden okres rozliczeniowy.

§8 Własność intelektualna

 1. Usługodawca oświadcza, że na mocy umów o przeniesienie praw lub licencyjnych przysługują mu odpowiednie uprawnienia do Artykułów pozwalające na zamieszczanie ich na Zapleczu i eksploatację w sposób opisany poniżej.
 2. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że publikowane Artykuły są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
 3. W ramach świadczenia Usługi, Usługodawca nie udziela Usługobiorcy licencji do korzystania z Artykułów umieszczonych przez Usługodawcę na Zapleczu.
 4. Usługobiorcy w szczególności nie przysługuje prawo do kopiowania, rozpowszechniania oraz korzystania w inny sposób z Artykułów.

§9 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie odpowiada za skutki oraz następstwa świadczonej Usługi, w szczególności brak osiągnięcia zakładanych pozycji w wyszukiwarkach internetowych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Usług, jeżeli jest to spowodowane: a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania; b) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

§10 Ceny Usług

 1. Ceny Usług podane są w Serwisie przy opisie danej Usługi.
 2. Wszystkie podane w Serwisie ceny Usług są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wiążąca dla Usługodawcy i Usługobiorcy jest cena podana w Serwisie przy Usłudze w chwili zamówienia Usługi.
 4. Usługodawca, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, przeprowadzania akcji promocyjnych oraz udzielania rabatów. Odbywa się to z zachowaniem praw nabytych przez Usługobiorców oraz w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa. Zmiany cen nie wpływają na ceny Usług uprzednio zakupionych przez Usługobiorców.

§11 Metody płatności

 1. Usługobiorca, po upływie Okresu testowego i kontynuacji Umowy, zgodnie z par. 13 ust. 1, uiszcza, z góry, w odstępach 30-dniowych miesięczne opłaty z tytułu świadczenia Usług.
 2. Dopuszczalne metody płatności, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, to: a) karta płatnicza za pośrednictwem serwisu Przelewy24pl / imoje.pl.; b) przelew za pośrednictwem imoje.pl; c) przelew za pośrednictwem Paypal; d) przelew za pośrednictwem PayU.
 3. Pierwsza opłata dokonywana przy zawarciu Umowy, o czym mowa w par. 5 realizowana jest tylko i wyłącznie przy użyciu karty płatniczej. W przypadku gdy Usługodawca dokona co najmniej 7 nieudanych (np. z powodu braku środków) prób ściągnięcia opłaty z karty płatniczej, uważa się, że Usługobiorca rezygnuje ze świadczenia Usługi i umowa rozwiązuje się.
 4. Usługodawca w pierwszej kolejności miesięczną opłatę za świadczenie Usług, ściągnie z karty płatniczej Usługobiorcy (podanej przy procesie zamówienia Usługi). W przypadku nieudanej próby obciążenia karty, do Usługobiorcy wysyłany jest e-mail informujący o tym fakcie, jednocześnie przekazywane są informacje o alternatywnych metodach płatności. W przypadku braku zapłaty, Usługodawca podejmie kolejne próby ściągnięcia środków z karty. Po co najmniej 7 nieudanych (z powodu braku środków) prób ściągnięcia opłaty z karty płatniczej, uważa się, że Usługobiorca rezygnuje ze świadczenia Usługi i Umowa rozwiązuje się.
 5. Usługodawca po dokonaniu przez Usługobiorcę opłat opisanych w ust. 1 i 3 wystawia fakturę VAT i przesyła ją na podany przez Usługobiorcę podczas procesu zamówienia Usługi adres email oraz jednocześnie zamieszcza ją w Panelu Usługobiorcy do ew. samodzielnego pobrania przez Usługobiorcę.
 6. Jednocześnie Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktury VAT jedynie w formie elektronicznej na adres email, o którym mowa w §4 ust. 4.
 7. Faktury VAT wystawiane są przez Usługodawcę nie później niż do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano Usługę. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami, faktury na zgłoszone żądanie wystawiane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§12 Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług

 1. W przypadku gdy Usługobiorca jest Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 2. Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Usługobiorca będący Konsumentem może wysłać oświadczenie wymienione w ust.1 na adres email Usługodawcy wskazany w §14 lub listownie na adres: ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.
 4. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami.

§13 Obowiązywanie Umowy

 1. Zawarta w sposób określony w par. 5 umowa o świadczenie Usług obowiązuje przez czas określony - Okres testowy, po którym, w braku odmiennego oświadczenia Usługobiorcy przekształca się w umowę na czas nieokreślony.
 2. W Okresie testowym, Usługobiorca może złożyć Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wysyłając mu w tym celu maila na adres: info@funnelstar.io. W takim wypadku, umowa rozwiązuje się z upływem Okresu testowego.
 3. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie winno być dokonane poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@funnelstar.io. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia nin. Regulaminu, w szczególności: a. nie współpracuje z Usługodawcą celem umożliwienia świadczenia Usługi; b. zalega z płatnościami za Usługę, za co najmniej 2 pełne okresy płatności.
 5. W każdym przypadku rozwiązania Umowy, Usługa katalogowania dokładnie opisana w par. 2, przestaje być realizowana, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że uzyskiwane wyniki (pozycje) w wyszukiwarkach internetowych mogą się pogorszyć w związku z usunięciem Artykułów z Zaplecza przez Usługodawcę.

§14 Kontakt Usługodawcy i Usługobiorcy

We wszystkich sprawach związanych z realizacją Usługi Usługobiorca może kontaktować się z Usługobiorcą za pośrednictwem adresu e-mail: info@funnelstar.io

§15 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w zw. ze świadczoną Usługą jest Usługodawca.
 2. Administrator gwarantuje i zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych w ramach zawartej Umowy i świadczonej w zw. z nią Usługą odbywa się zgodnie z zapisami RODO, w szczególności Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. Administrator spełnia obowiązek informacyjny względem Usługobiorców w momencie zbierania od nich danych przy zawieraniu umowy, o czym mowa w par. 5. Jednocześnie odpowiednia nota informacyjna jest umieszczona w Panelu Usługobiorcy, który ma możliwość się z nią zapoznać w każdym czasie.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są też na stronie https://docs.funnelstar.io w zakładce „Polityka prywatności”.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy, w szczególności modyfikacje mogą być wynikiem zmian obowiązujących przepisów, przy czym zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Usługobiorców.
 3. Usługodawca za każdym razem poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu umieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz wysyłając w tym celu wiadomość e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Serwisie. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien wypowiedzieć Umowę.
 4. Regulamin jest na stałe dostępny nieodpłatnie w Serwisie, na stronie https://docs.funnelstar.io w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu Funnelstar oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory związane z zawartą Umową o świadczenie Usług rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 7. W przypadku Usługobiorcy, który jest Konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywanie w pamięci Twojego urządzenia.

f