Hamburger menu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI REKLAMOWEJ

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi Reklamowej (Usługa), przez TFB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000499144, NIP: 6762474679, REGON: 123048916 za pośrednictwem Serwisu zlokalizowanego pod adresem: https://market.funnelstar.io/.
 2. Świadczenie Usługi odbywa się za pomocą Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu Funnelstar.
 3. W przypadku rozbieżności w postanowieniach nin. Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Funnelstar, pierwszeństwo mają postanowienia nin. Regulaminu.
 4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą następują w formie elektronicznej, poprzez adres email Usługodawcy: info@funnelstar.io. W przypadku zmiany adresu email lub sposobu kontaktu wskazanego w Regulaminie Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę e-mailowo na adres podany przez Usługobiorcę przy procesie zamówienia Usługi.
 5. Usługobiorca poprzez złożenie zamówienia na Usługę opisaną w niniejszym Regulaminie w sposób przewidziany w Regulaminie, potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem i Regulaminu Serwisu Funnelstar oraz, że akceptuje jego postanowienia. Złożenie zamówienia i zapłata za Usługę stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dalej u.ś.u.d.e.

§1 Definicje

 1. Panel Usługobiorcy – indywidualnie przypisane dla danego Usługobiorcy konto umożliwiające mu czynności administracyjne związane z Usługą, a to m.in.: zmianę hasła, pobranie faktury, zapoznanie się z ofertą Usługodawcy oraz śledzenie przygotowanych i podpiętych kreacji reklamowych.
 2. Usługa/Usługa Reklamowa– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy pomocy portalu Funnelstar opisane w §2.
 3. Konsument- osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, materiały multimedialne i inne, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa przysługują Usługodawcy, a do których uzyskał tytuł prawny umożliwiający mu dysponowanie nimi; Materiały stanowią element kreacji reklamowych tworzonych przez Usługodawcę.
 5. Witryna internetowa – zarządzana przez Usługobiorcę, w tym również w sposób i na zasadach określonych przez odrębne regulaminy podmiotów trzecich, przestrzeń w Internecie (w portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Blogach, własnych stronach www oraz Google ADS), w ramach której prezentowane są produkty lub usługi będące przedmiotem Usługi reklamowej.
 6. Okres testowy – okres 7 dni, w ciągu którego Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Usługą, za obniżoną ceną. Każdy Usługobiorca może tylko raz skorzystać z Okresu testowego przewidzianego dla Usługi.
 7. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod https://market.funnelstar.io/ lub innymi adresami w domenie funnelstar.io
 8. Regulamin- nin. regulamin opisujący warunki i zasady świadczenia drogą elektroniczną Usługi Reklamowej.
 9. Regulamin Serwisu Funnelstar/ Regulamin ogólny- regulamin określający rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy pomocy Serwisu.
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Umowa/ Umowa o świadczenie Usług - umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 12. Usługobiorca- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 13. Usługodawca- TFB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000499144, NIP: 6762474679, REGON: 123048916.
 14. Użytkownik- każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług oferowanych w Serwisie.

§2 Zakres usług objętych Regulaminem

 1. Usługodawca, w oparciu o nin. Regulamin świadczy Usługobiorcom Usługę płatną w postaci skonfigurowania, przygotowania i umieszczenia, poprzez panel reklamowy Google ADS i/lub na portalu społecznościowym Facebook kreacji reklamujących wskazane przez Usługobiorcę produkty lub usługi.
 2. Usługodawca przygotowuje miesięcznie 3 kreacje reklamowe.
 3. Do przygotowania i skonfigurowania kreacji reklamowych, Usługodawca wykorzystuje własne Materiały.
 4. Usługobiorca może korzystać z przygotowanych dla niego kreacji reklamowych, w tym zawartych w nich Materiałach przez okres trwania Umowy.

II. Postanowienia szczególne

§3 Wymagania techniczne

 1. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca, oprócz wymagań określonych w Regulaminie ogólnym, winien posiadać: konto reklamowe na Facebooku i/lub konto Google ADS, Witrynę internetową oraz fakultatywnie nr telefonu komórkowego, na który (obok na podany adres e-mail) otrzyma login oraz hasło do indywidualnego Panelu Usługobiorcy w Serwisie.

§4 Proces zamówienia Usługi

 1. Użytkownik chcąc zamówić Usługę winien: a) wybrać w Serwisie Usługę reklamową, a następnie opcję „kup teraz”; b) uzupełnić swoje dane osobowe w ramach formularza; c) zaakceptować Regulamin; d) nacisnąć ikonę ,,zamów i zapłać”; e) dokonać opłaty za Okres testowy Usługi;.
 2. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dochodzi w chwili spełnienia przez Usługobiorcę wszystkich czynności opisanych w ust.1.
 3. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust.1 Usługodawca udostępnia Usługobiorcy login i hasło do Panelu Usługobiorcy, przesyłając je na podany przez Usługobiorcę adres email i numer telefonu (o ile został podany podczas zamówienia Usługi).
 4. Panel Usługobiorcy zostaje automatycznie aktywowany po dokonaniu czynności opisanych w ust.1 przez Usługobiorcę lub w przypadku awarii systemu lub problemów technicznych, po dokonaniu aktywacji ręcznej przez Usługodawcę najdalej w ciągu 3dni roboczych.
 5. Pierwszy dostęp do Panelu Usługobiorcy jest zapewniony przy użyciu loginu i hasła otrzymanego w sposób określony w ust. 3 powyżej. W dalszej kolejności Usługobiorca może zmieniać te dane przy użyciu funkcjonalności w Panelu Usługobiorcy. §5 Proces świadczenia Usługi reklamowej
 6. Usługobiorca po zamówieniu Usługi, zgodnie z par. 4 powyżej, otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail link do ankiety, którą wypełnia. W ramach ankiety Usługobiorca opisuje produkt lub usługę, jakiej ma dotyczyć reklama oraz jakie cele marketingowe w zw. ze zleconą Usługą chce osiągnąć. Wypełnienie ankiety jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia prac nad skonfigurowaniem i przygotowaniem kreacji reklamowych.
 7. W przypadku braku wypełnienia i odesłania ankiety, o której mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca przypomni jednorazowo o konieczności jej wypełnienia wysyłając w tym celu wiadomość e-mail.
 8. Najdalej w terminie do 30 dni od dnia dokonania pierwszej miesięcznej opłaty za Usługę, o czym mowa w par. 11 ust. 1 oraz otrzymania przez Usługodawcę wypełnionej ankiety, Usługodawca konfiguruje, przygotowuje i uruchamia pierwszą kreację reklamową na Facebooku.
 9. Po przygotowaniu pierwszej kreacji reklamowej na Facebooka Usługobiorca otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail oraz nr telefonu linka z kodem z Facebooka (kod pixel facebooka) celem umieszczenia go na swojej Witrynie internetowej . Podpięcie przez Usługobiorcę przesłanego kodu Facebooka do swojej Witryny internetowej nie jest konieczne do świadczenia Usługi, jednak zwiększa skuteczność reklamy. 4a. Po przygotowaniu pierwszej kreacji reklamowej w Google ADS Usługobiorca otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail oraz nr telefonu linka z kodem kodem konwersji (kod konwersji Google ADS) celem umieszczenia go na swojej Witrynie internetowej . Podpięcie przez Usługobiorcę przesłanego kodu konwersji do swojej Witryny internetowej nie jest konieczne do świadczenia Usługi, jednak zwiększa skuteczność reklamy.
 10. Na wyraźne zlecenie Usługobiorcy, Usługodawca może podpiąć kody do jego Witryny internetowej, o czym mowa powyżej, w tym celu Usługobiorca przekazuje Usługodawcy wszystkie niezbędne dane, np. dostęp do kodu źródłowego Witryny internetowej.

§6 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca podczas procesu zamawiania Usługi podaje swoje prawdziwe oraz aktualne dane.
 2. W przypadku zmiany danych w trakcie trwania umowy Usługobiorca niezwłocznie informuje o tym fakcie Usługodawcę w sposób opisany w §14.
 3. Usługobiorca powierza realizację Usługi reklamowej Usługodawcy i akceptuje dobór przez Usługodawcę Materiałów do postów z uwzględnieniem preferencji i uwag przekazanych przez Usługobiorcę w ramach ankiety, o której mowa w par. 5 ust. 1.
 4. Usługobiorca przez czas trwania Umowy korzysta z postów reklamowych oraz zwartych w nich Materiałów, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy posty są usuwane, a Usługobiorca traci prawo do korzystania z nich.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą celem realizacji Usługi, w szczególności do wypełnienia ankiety o której mowa w par. 5 ust. 1, przekazania dostępu do panelu reklamowego, jaki posiada na Facebooku celem umieszczenia tam kreacji reklamowych, o czym mowa w par. 2 ust. 1 oraz udzielania, w razie potrzeby, dalszych informacji.
 6. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Usługobiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy o świadczenie Usług.

§7 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w sposób należyty wynikający z profesjonalnego charakteru świadczenia usług tego rodzaju.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do skonfigurowania, przygotowania i ew. publikowania – zgodnie z par. 5 ust. 5 powyżej, postów reklamowych oraz używanych do nich Materiałów z należytą starannością i z uwzględnieniem danych oraz informacji przekazanych przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca ma prawo wprowadzić bezterminową blokadę Panelu Usługobiorcy w przypadku gdy: a) Usługodawca ustali, że podczas procesu zamawiania Usługi opisanym w §4 Usługobiorca podał nieprawdziwe dane, b) Usługobiorca zalega z zapłatą za świadczenie Usługi za co najmniej jeden okres rozliczeniowy.

8 Własność intelektualna

 1. Usługodawca oświadcza, że na mocy umów o przeniesienie praw lub licencyjnych przysługują mu odpowiednie uprawnienia do Materiałów pozwalające na zamieszczanie ich w postach oraz eksploatację w sposób opisany poniżej.
 2. Usługodawca oświadcza, że publikowane kreacje reklamowe i umieszczone w nich Materiały są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
 3. W ramach świadczenia Usługi, Usługodawca udziela Usługobiorcy, bez odrębnego wynagrodzenia, licencji do korzystania z kreacji reklamowych oraz umieszczonych w nich Materiałów .
 4. Zakres licencji określonej w ust. 3 powyżej obejmuje prawo do umieszczania kreacji reklamowych wraz z Materiałami na Facebooku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu dowolnie wybranym.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 3 powyżej udzielona jest na czas świadczenia Usługi.

§9 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a. zablokowanie konta reklamowego Usługobiorcy na Facebooku; b. błędy w funkcjonowaniu Witryny internetowej w związku z realizacją przez Usługodawcę działań w oparciu o par. 5 ust. 5 powyżej; c. zablokowanie konta reklamowego Usługobiorcy w Google Ads.
 2. Usługodawca nie odpowiada za skutki oraz następstwa świadczonej Usługi, w szczególności braku oczekiwanych przez Usługobiorcę efektów.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Usług, jeżeli jest to spowodowane: a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania; b) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 4. Usługodawca nie odpowiada za niewłaściwe wykonanie Usługi, w szczególności za błędy w prawidłowym funkcjonowaniu i wyświetlaniu kreacji reklamowych będące następstwem: a. działań podejmowanych przez podmioty trzecie, w szczególności administratora Facebooka i Google Ads; b. nieprawidłowego podpięcia przez Usługobiorcę kreacji reklamowej do Witryny internetowej; c. ingerencji przez Usługobiorcę w kreacje reklamowe przygotowane przez Usługodawcę; d. braku udzielenia Usługodawcy dostępu do konta reklamowego na Facebooku celem podpięcia kreacji reklamowych; e. braku podpięcia przez Usługobiorcę przesłanego kodu Facebooka do swojej Witryny internetowej.

§10 Ceny Usług

 1. Ceny Usług podane są w Serwisie przy opisie danej Usługi.
 2. Wszystkie podane w Serwisie ceny Usług są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wiążąca dla Usługodawcy i Usługobiorcy jest cena podana w Serwisie przy Usłudze w chwili zamówienia Usługi.
 4. Usługodawca, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, przeprowadzania akcji promocyjnych oraz udzielania rabatów. Odbywa się to z zachowaniem praw nabytych przez Usługobiorców oraz w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa. Zmiany cen nie wpływają na ceny Usług uprzednio zakupionych przez Usługobiorców.

11§ Metody płatności

 1. Usługobiorca, po upływie Okresu testowego i kontynuacji Umowy, zgodnie z par. 13 ust. 1, uiszcza, z góry, w odstępach 30-dniowych miesięczne opłaty z tytułu świadczenia Usług.
 2. Dopuszczalne metody płatności, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, to: a) karta płatnicza za pośrednictwem serwisu Przelewy24pl.; b) przelew za pośrednictwem Dotpay; c) przelew za pośrednictwem Paypal; d) przelew za pośrednictwem PayU.
 3. Pierwsza opłata dokonywana przy zawarciu Umowy, o czym mowa w par. 4 realizowana jest tylko i wyłącznie przy użyciu karty płatniczej. W przypadku gdy Usługodawca dokona co najmniej 7 nieudanych (z powodu braku środków) prób ściągnięcia opłaty z karty płatniczej, uważa się, że Usługobiorca rezygnuje ze świadczenia Usługi i umowa rozwiązuje się.
 4. Usługodawca w pierwszej kolejności miesięczną opłatę za świadczenie Usług, ściągnie z karty płatniczej Usługobiorcy (podanej przy procesie zamówienia Usługi). W przypadku nieudanej próby obciążenia karty, do Usługobiorcy wysyłany jest e-mail informujący o tym fakcie, jednocześnie przekazywane są informacje o alternatywnych metodach płatności. W przypadku braku zapłaty, Usługodawca podejmie kolejne próby ściągnięcia środków z karty. Po co najmniej 7 nieudanych (z powodu braku środków) prób ściągnięcia opłaty z karty płatniczej, uważa się, że Usługobiorca rezygnuje ze świadczenia Usługi i Umowa rozwiązuje się.
 5. Usługodawca po dokonaniu przez Usługobiorcę opłaty za Okres testowy lub okresy miesięczne wystawia fakturę VAT i przesyła ją na podany przez Usługobiorcę podczas procesu zamówienia Usługi adres email oraz jednocześnie zamieszcza ją w Panelu Usługobiorcy do ew. samodzielnego pobrania przez Usługobiorcę.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktury VAT jedynie w formie elektronicznej na adres email, o którym mowa w §4 ust. 4.
 7. Faktury VAT wystawiane są przez Usługodawcę nie później niż do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano Usługę. W przypadku Usługobiorców będących Konsumentami, faktury na zgłoszone żądanie wystawiane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§12 Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług

 1. W przypadku gdy Usługobiorca jest Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje, jeśli Usługobiorca będący Konsumentem wyrazi zgodę i zażąda rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Usługobiorca będący Konsumentem może wysłać oświadczenie wymienione w ust.1 na adres email Usługodawcy wskazany w §14 lub listownie na adres: ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków.
 5. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami.

§13 Obowiązywanie Umowy

 1. Zawarta w sposób określony w par. 4 umowa o świadczenie Usług obowiązuje przez czas określony - Okres testowy, po którym, w braku odmiennego oświadczenia Usługobiorcy przekształca się w umowę na czas nieokreślony.
 2. W Okresie testowym, Usługobiorca może złożyć Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wysyłając mu w tym celu maila na adres: info@funnelstar.io. W takim wypadku, umowa rozwiązuje się z upływem Okresu testowego.
 3. Usługobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie winno być dokonane poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@funnelstar.io. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia nin. Regulaminu, w szczególności: a. nie współpracuje z Usługodawcą celem umożliwienia świadczenia Usługi; b. zalega z płatnościami za Usługę, za co najmniej 2 pełne okresy płatności.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia Usługobiorca, w związku z brzmieniem par. 2 ust. 4 oraz par. 8 ust. 5 traci prawo do korzystania z wszystkich stworzonych przez Usługodawcę i podpiętych w panelu reklamowych Facebooka kreacji reklamowych lub innych Materiałów stanowiących ich element.
 6. Po zakończeniu Umowy, Usługobiorca zobowiązany jest do usunięcia z panelu reklamowego Facebooka wszystkich kreacji reklamowych.
 7. Zaniechanie obowiązków określonych w ust. 5 i ust. 6 powyżej skutkować będzie naliczeniem Usługobiorcy kary umownej w wysokości odpowiadającej 2 -krotności miesięcznej Ceny Usługi za każdy rozpoczęty miesiąc bezprawnego korzystania. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

§14 Kontakt Usługodawcy i Usługobiorcy

We wszystkich sprawach związanych z realizacją Usługi Usługobiorca może kontaktować się z Usługobiorcą za pośrednictwem adresu e-mail: info@funnelstar.io

§15 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców przetwarzanych w zw. ze świadczoną Usługą jest Usługodawca.
 2. Administrator gwarantuje i zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych w ramach zawartej Umowy i świadczonej w zw. z nią Usługą odbywa się zgodnie z zapisami RODO, w szczególności Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. Administrator spełnia obowiązek informacyjny względem Usługobiorców w momencie zbierania od nich danych przy zawieraniu umowy, o czym mowa w par. 4. Jednocześnie odpowiednia nota informacyjna jest umieszczona w Panelu Usługobiorcy, który ma możliwość się z nią zapoznać w każdym czasie.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są też na stronie www.funnelstar.io w zakładce „Polityka prywatności”.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy, w szczególności modyfikacje mogą być wynikiem zmian obowiązujących przepisów, przy czym zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Usługobiorców.
 3. Usługodawca za każdym razem poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu umieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz wysyłając w tym celu wiadomość e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Serwisie. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian powinien wypowiedzieć Umowę.
 4. Regulamin jest na stałe dostępny nieodpłatnie w Serwisie, na stronie https://docs.funnelstar.io/regulamin-uslugi-reklamowej w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu Funnelstar oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory związane z zawartą Umową o świadczenie Usług rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 7. W przypadku Usługobiorcy, który jest Konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywanie w pamięci Twojego urządzenia.

f